موجودی محصولات امواج رسان
ردیفنام محصولبرندتعداد موجودمتراژمتراژ کل موجودیغیر رندجمع غیر رند
۱آنتن سی سی 0.80 قرقرهگرند 6000                    0
۲آنتن سی سی 0.80 کارتنگرند 5000                    0
۳آنتن سی سی 0.70 قرقرهگرند156009000                    0
۴آنتن سی سی 0.70 کارتنگرند65003000                    0
۵آنتن سی سی 0.70 کارتنpasifik105005000                    0
۶آنتن سی سی 0.70 کارتنpasifik3050015000                    0
۷آنتن مس 0.80 قرقره  6000                    0
۸قرقره 2.5C 910009000                    0
۹آرجی  59ترکیبی  سی سیفاراد453051583926530222539139923724154            2114
۱۰آرجی  59ترکیبی مس 0.7   سبز  3050                    0
۱۱آرجی59ترکیبی 1*2 قرقرهSOMO03000                    0
۱۲آرجی59 معمولی مس 0.60 کیفگرند75003500                    0
۱۳آرجی59ترکیبی سی سی 0.70 کیفگرند 3050                    0
۱۴آرجی 59 ترکیبی poWERسی سی 0.60 کیفگرند 3050                    0
۱۵آرجی59ترکیبی POWERسی سی 0.60 کلافگرند 1000                    0
۱۶آرجی59 ترکیبی سی سی 0.60 کارتنPasifik28305923333227685                 693
۱۷آرجی59ترکیبی سی سی 0.60 قرقرهpasifik03050                    0
۱۸ارجی 59 ترکیبی 0.7 مس قرقرهگرند 3050                    0
۱۹ارجی 59 ترکیبی 0.6 مس کیفگرند 3051957 302 289326299430311            1957
۲۰شبکه UTP کارتن سی سیلگرند11830536290     300              300
۲۱شبکه UTP کارتن سی سینگزنس5430516470                    0
۲۲شبکه SFTP مس قرقرهلگرند 5000                    0
۲۳شبکه SFTP مس قرقرهنگزنس 500                     0
۲۴شبکه UTP مس کارتنلگرند  0                    0
۲۵شبکه UTP کارتن مس 0.42نگزنس 3050                    0
۲۶شبکه SFTP پچکورد                        0
۲۷شبکه پچکورد UTP سی سی Cat6 کلافp-NET113300400532952542942833503281763572983022912742973454282693173243772946153
۲۸شبکه پچکوردutp مس cat6    0.60  3050                    0
۲۹شبکه پچکورد UTPمس Cat5                        0
۳۰کابل شبکه پچکورد SFTP مس KDT                        0
۳۱شش زوج هوایی سی سی کارتنامواج رسان 2500                    0
۳۲چهار زوج هوایی سی سی کارتنامواج رسان 300                     0
۳۳پانزده زوج هوایی سی سی 0.60 قرقرهامواج رسان  3277575400 342480500980             3277
۳۴دو زوج هوایی سی سی کارتنامواج رسان145007532532                   532
۳۵بیست زوج هوایی سی سی قرقرهامواج رسان0050   50                50
۳۶ده زوج هوایی سی سی قرقرهامواج رسان1800800                    0
۳۷شش زوج هوایی سی سی قرقرهامواج رسان113001300                    0
۳۸چهار زوج هوایی سی سی قرقرهامواج رسان120002000                    0
۳۹دو زوج هوایی سی سی قرقرهامواج رسان230006000                    0
۴۰ده زوج هوایی سی سی کلافامواج رسان3200753 153                  153
۴۱ده زوج هوایی سی سی قرقرهپاسیفیک38002400                    0
۴۲ده زوج هوایی سی سی کلافپاسیفیک 200386198 188                 386
۴۳دوزوج هوایی سی سی 2×2  100                     0
۴۴دوزوج هوایی سی سی 2×2  5000                    0
۴۵آیفونی 4×0.50 سی سیامواج رسان701007000                    0
۴۶4×0.50 آیفونی سی سی 5225013215215                   215
۴۷کابل AWG  3X2X24   0                    0
۴۸کابل AWG 2X22   0                    0
۴۹دولاتلفنی  سی سی  2000                    0
۵۰دولاتلفنی  مس  800                    0
۵۱شش زوج هوایی مس کارتنامواج رسان 2500                    0
۵۲چهار زوج هوایی مس کارتنامواج رسان  0                    0
۵۳دو زوج هوایی مس کارتنامواج رسان0                      0
۵۴دوزوج هوایی مس قر قرهامواج رسان  0                    0
۵۵شش زوج زمینی سی سی کلافامواج رسان                       0
۵۶چهار زوج زمینی سی سی کلافامواج رسان233008797276330298258295264176             1897
۵۷دو زوج زمینی سی سی کلافامواج رسان  0                    0
۵۸شش زوج زمینی سی سی قرقرهامواج رسان  12681268                   1268
۵۹چهار زوج زمینی سی سی قرقرهامواج رسان  21002100                   2100
۶۰دو زوج زمینی سی سی قرقرهامواج رسان124002400                    0
۶۱دوزوج هوایی سی سی کارتنلاوان  0                    0
۶۲چهار زوج هوایی سی سی کارتنلاوان133505232427255                  682
۶۳شش زوج هوایی سی سی کارتنلاوان2725070673314                  317
۶۴دو زوج هوایی سی سی کارتنpasifik6250031000                    0
۶۵چهارزوج هوایی سی سی کارتنpasifik03000                    0
۶۶شش زوج هوایی سی سی کارتنpasifik02500                    0
۶۷چهار گیج قرقره  300                    0
۶۸چهار گیج شیشه ای قرقره 000                    0
۶۹دوازده گیج قرقره  400                    0
۷۰چهارده گیج قرقره  600                    0
۷۱هجده گیج کلاف  800                    0
۷۲چهار گیج سی سی کلاف  500                    0
۷۳شش گیج سی سی کلاف  1000                    0
۷۴شانزده  گیج سی سی قرقره  700                    0
۷۵هشت گیج سی سی کلاف  1000                    0
۷۶شانزده گیج سی سی کلاف  2000                    0
۷۷شانزده گیج سی سی کلاف  2500                    0
۷۸چهارده گیج سی سی کلاف  2000                    0
۷۹دوگیج شیشه ایی سی سی  200                    0
۸۰سیم نایلونی باندی 11X2X0.15  2000                    0
۸۱سیم نایلونی باندی 25X2X0.12  2000                    0
۸۲بند تخت 2X0.75 سی سی کلافRAYMON 100                     0
۸۳بند تخت 2X0.75 سی سی کلافECOWIC 100                     0
۸۴نایلونی 2X1مس 11110011100                    0
۸۵بند تخت سی سی کلاف 3050015000                    0
۸۶پچکوردسوکت خورده سی سانتی آبیSFTP1930570                    0
۸۷پچکورد سوکت خورده نیم متری مس آبیsftp19570.5978.5                    0
۸۸پچکورد سوکت خورده یک متری مس آبیsftp136711367                    0
۸۹پچکورد سوکت خورده دو متری مس آبیsftp135022700                    0
۹۰پچکورد سوکت خورده سه متری مس آبی sftp173935217                    0
۹۱بچکوردسوکت خورده ده متری سی سی آبیsftp9010900                    0
۹۲پچکورد سوکت خورده پنج متری مس آبی sftp37751885                    0
۹۳پچکورد سوکت خورده نیم متری سی سی طوسیutp23470.51173.5                    0
۹۴پچکورد سوکت خورده یک متری سی سی طوسیutp172311723                    0
۹۵پچکورد سوکت خورده یک ونیم متری سی سی زردutp48201.57230                    0
۹۶پچکورد سوکت2 خورده دو متری سی سی طوسیutp196723934                    0
۹۷پچکورد سوکت خورده سه متری سی سی طوسیutp155434662                    0
۹۸پچکورد سوکت خورده پنج متری سی سی طوسیutp925460                    0
۹۹پچکورد سوکت خورده نیم متری مس آبیutp55910.52795.5                    0
۱۰۰بچکورد سوکت خورده ده متری سی سی طوسیutp291102910                    0
۱۰۱بچکورد سوکت خورده سی سانتی سی سی طوسیutp7933023790                    0
۱۰۲کابل افشان مس 2×1.5امواج رسان1100100                    0
۱۰۳کابل افشان مس 2×4امواج رسان 1000                    0
۱۰۴کابل افشان مس 2×6امواج رسان 1000                    0
۱۰۵کابل فرمان مس 12X1امواج رسان3 904207242455                 904
۱۰۶کابل فرمان مس رشته AWG 20   11 3 150432929346111616110935             1504
۱۰۷کابل فرمان مس 7X1امواج رسان26001949149600                  749
۱۰۸کابل افشان 3X0.75 سی سیامواج رسان 1000                    0
۱۰۹سیم افشان مس1×2.5امواج رسان 1000                    0
۱۱۰سیم افشان مس 1×1.5امواج رسان 1000                    0
۱۱۱شش زوج هوایی سی سی 0.60      قرقرهECOWiC 20000                    0
۱۱۲چهارزوج هوایی سی سی 0.60    قرقرهECOWiC 22800                    0
۱۱۳دوزوج هوایی سی سی 0.60      قرقرهECOWiC 40000                    0
۱۱۴دوزوج هوایی سی سی 0.60ECOWiC 5000                    0
۱۱۵چهارزوج هوایی سی سی 0.60ECOWiC 3000                    0
۱۱۶شش زوج هوایی سی سی 0.60ECOWiC 2500                    0
۱۱۷شبکه UTP مس0.57 کارتن  3050                    0
۱۱۸شبکه UTPمس 0.42 کارتننگزنس 3050                    0
۱۱۹شبکه UTPمس 0.42 کارتنلگرند 3050                    0
۱۲۰سیم 5X1.5سفید کولری مسامواج رسان310036565                   65
۱۲۱ژله ایی سی سیRC  3000                    0
۱۲۲کابل شبکه sftpمس0.45 قرقره  3050                    0
۱۲۳2XAWG26  2000                    0
۱۲۴3XAWG26  2000                    0
۱۲۵2X2 AWG 22  2000                    0
۱۲۶5XAWG26  2000                    0
۱۲۷کابل 2X0.5 مس  200213213                   213
۱۲۸کابل RC سی سی ژله ایی برق  300539288251                  539
۱۲۹هجده گیج سی سی  900                    0
۱۳۰AZAR SIM MAHAN 12×0.50 8 1554820002000189915411730172825502100            15548
۱۳۱AZAR SIM MAHAN 12×0.50 19250575199341325236                1001
۱۳۲دوزوج هوایی سی سی 0.60kcc  0                    0
۱۳۳آنتن 0.80 سی سی کلاف 561005600                    0
۱۳۴دوزوج هوایی سی سی0.60CABLEON1101001109393                   93
۱۳۵دوزوج هوایی سی سی 0.60 قرقرهCABLEON28001600                    0
۱۳۶دوزوج هوایی سی سی 0.60CABLEON55003069569                   569
۱۳۷دوزوج هوایی سی سی0.60RYMOUN221002551499910697                351
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.